فروش مکانیزه بلیط :
سینما استقلال به سیستم مکانیزه فروش بلیط مجهز است.
برای تهیه با تلفن‌ گویای 88903942 تماس حاصل نمایید.
برای رزرو بلیط با شماره‌های 88939090 و 88939091
تماس حاصل نمایید.

بهای بلیط 000/15 ریال
شنبه ها    000/8  ریال

سانس عادی : 21 - 19 - 17 - 15 - 13 - 11
سانس فوق العاده :    پنج شنبه و جمعه 45/22


رزرو آن لاین بلیط به زودی راه اندازی خواهد شد.